Imprimir esta Página

REGLAMENT

 

REGLAMENT A SEGUIR EN L’ADJUDICACIÓ D’ENTRADES DE LA PENYA BARCELONISTA SA POBLA

 

 

 

Com a penya oficial del FC Barcelona, la Penya Barcelonista sa Pobla, té l’obligació de posar

a disposició dels socis penyistes el major número d’entrades possibles per acudir a veure

partits del nostre estimat equip, ja sigui al Camp Nou com a qualsevol visita que faci el nostre

equip arreu de la geografia europea. Per aquest motiu intentarem reglar la manera de procedir

en la distribució de les entrades que ens arribin a la Penya Barcelonista de sa Pobla.

1.-ENTRADES DE LLIURE ASSIGNACIÓ PER PART DEL PRESIDENT

De totes les entrades rebudes per a qualsevol partit, el President de la Penya Barcelonista Sa

Pobla es quedarà UNA entrada per a ús personal,o de lliure assignació entre socis penyistes

.

Gaudir d’aquest dret implica que, el president o la persona a qui se li hagi assignat l’entrada, no

podran obtar a un eventual sorteig de la resta d’entrades del mateix partit . Abans de qualsevol

eventual sorteig es farà públic als penyistes si l’entrada serà disfrutada pel president o el nom

del titular a qui se li hagi assignat l’entrada.

La persona que gaudeixi d’aquesta entrada, sigui o no el president, assumirà les funcions de

representant de la Penya Barcelonista de sa Pobla.

En aquest cas, gaudir de l’entrada serà previ pagament.

2.-ENTRADES DEL CAMPIONAT NACIONAL DE LLIGA

 

2.1.-Sorteig d’entrades regular, a iniciativa de la Penya Barcelonista sa Pobla

 

Es intenció de la Penya Barcelonista sa Pobla, seguir amb el costum de sortejar cada segon

dijous del mes dues entrades per veure partits del nostre equip a l’Estadi. El sorteig es durà a

terme en el transcurs del sopar de companyia que es ve celebrant cada segon dijous de mes.

Una de les entrades es sortejarà entre els assistents al sopar i una altra entre tots els socis

penyistes, assitents o no, a l’esmentat sopar. Cal remarcar que d’entre aquest sorteig queda

exclòs el partit en el qual rebrem la vista del Real Madrid C.F.

En aquest cas, gaudir de les entrades sortejades, serà gratuit per part dels socis penyistes.

 

2.2.-Assignació d’entrades a iniciativa dels Socis Penyistes

 

A part de l’explicat anteriorment, cal recordar als socis penyistes, que la Penya Barcelonista

Sa Pobla queda a la seva disposició per rebre les oportunes sol.licituts d’entrades per a

qualsevol partit que el nostre equip hagi de disputar, ja sigui al Camp Nou com a qualsevol

visita que faci arreu de la geografia estatal. En aquest cas l’assignació es durà a terme de la

manera explicada a continuació.

La Penya Barcelonista sa Pobla, rebrà totes les sol.licitus del socis penyistes per a qualsevol

partit i, seguidament demanarà al club les entrades corresponents. A partir d’aquest punt es

poden donar tres casos:

– Que la Penya Barcelonista sa Pobla rebi un número d’entrades igual al número de

sol.licituts, en aquest cas les entrades seran assignades entre els socis sol.licitants.

– Que la Penya Barcelonista sa Pobla rebi un número d’entrades superior al número de

sol.licituts, en aquest cas les entrades seran assignades primer entre els socis sol.licitants i

després quedaran a disposició d’altres socis penyistes o seran tornades al club.

– Que la Penya Barcelonista sa Pobla reb un número d’entrades inferior al número de

sol.licituts, en aquest cas es farà un sorteig de les entrades assignades, únicament entre els

socis penyistes sol.licitants i, aquestes seran assignades segons ordre d’aparició dels socis

penyistes sol.licitants en el sorteig. Els socis sol.licitants que quedin sense assignació

d’entrades seran considerats com a socis suplents.

Cal remarcar que per motius d’agenda, la Penya Barcelonista sa Pobla es reserva el dret de

fer el sorteig abans de saber de quin número d’entrades disposarà. Es freqüent que el número

d’entrades no sigui oficialment comunicat fins a molts pocs dies abans de la celabració del

partit, fet que dificulta molt als socis penyistes la preparació de la logística del viatge (vols,

hotels …).

En aquest cas, gaudir de les entrades sortejades o no, serà previ pagament del cost de les

mateixes per part dels socis penyistes. Les despeses d’enviament seran cobrades a part.

El sorteig de les entrades serà transparent, en lloc públic, poguent asistir-hi qualsevol soci

penyista, hagi sol.licitat entrades o no. El resultat del sorteig es farà públic per a conéixement

de la resta de socis penyistes.

3.-RESTA DE COMPETICIONS

A part del Campionat Nacional de Lliga, depenent de l’any, el nostre equip disputa altres

competicions com per exemple la Copa del Rei, Champions League … Per a totes aquestes

competicions el procés d’adjudicació d’entrades entre els socis penyistes serà el descrit en

l’apartat “

2.2.-Assignació d’entrades a iniciativa dels Socis Penyistes”.

4.-REQUISITS PER A GAUDIR DE LES ENTRADES SORTEJADES

Els socis penyistes interessats en l’adquisició d’entrades hauran de cumplir una sèria de

requisits descrits a continuació:

Estar al corrent de pagament de la quota de soci. El soci que no estigui al corrent de

pagament serà exclòs del sorteig.

Estar present en el sorteig de les entrades sol.licitades. En cas de no poder asistir-hi,

ho podrà fer a través d’un representant. En cap cas un mateix representant

representarà a més d’un soci penyista

Tenir l’edat mínima marcada per la Federación Española de Fútbol o la UEFA, segons

el cas, per poder assitir a aquests tipus d’events.

5.-OBLIGACIONS DELS SOCIS PENYISTES AFORTUNATS ALS SORTEJOS

Una vegada efectuat el sorteig de les entrades, els socis penyistes afortunats hauran de :

Pagar el preu de l’entrada més les despeses d’enviament

El soci afortunat podrà, únicament dins els dos dies següents al sorteig, cedir l’entrada

a un familiar de primer grau. Aquest fet serà formalment comunicat a la Penya

Barcelonista de sa Pobla.

El soci afortunat no podrà traspasar ni cedir l’entrada a una altra persona, ja que el dret

de l’entrada correspondrà al primer soci penyista suplent i així successivament.

L’entrada assignada en cap cas podrà ser objecte de negoci o revenda, en tal cas, el

soci penyista serà expulsat de la Penya Barcelonista sa Pobla.

Sa Pobla, 20 de juny del 2012

LA DIRECTIVA

Enlace permanente a este artículo: http://www.penyabarcelonistasapobla.com/reglament/